Πολιτικη Απορρητου

2.1 Γενικά
H “Πολιτική Απορρήτου” αποτελεί συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη της Σελίδας και της Εταιρίας και αφορά τόσο τη χρήση του από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, όσο και την ενημέρωσή του σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών και τις οποίες ακολουθεί η Εταιρία, εναρμονιζόμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ.

Η Εταιρία, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και το πώς υλοποιείται αυτό περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος κειμένου. Επίσης, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών της.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006), τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής.  Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Η Εταιρία ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν νοικιάζει, πουλάει ή προωθεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών, παρά μόνο τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους δίδονται από το δίκαιο προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και αυτό της πρόσβασης και της αντίρρησης, τα οποία μπορούν να ασκηθούν ερχόμενοι σε επαφή με την επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

facebook
instagram